വിപിൻ ആറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പുതിയ ചിത്രം ആന്റപ്പന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി!!!

ഹോംലി മീൽസ്, ബെൻ, എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിപിൻ ആറ്റ്ലി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന “ആന്റപ്പന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികൾ” എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി.ചിത്രത്തിന്റെ കഥ,[…]

Read more